Jezioro Niesłysz

Perła ziemi lubuskiej

Ogólnie o jeziorze

Czemu warto spędzać czas nad Jeziorem Niesłysz, atrakcje regionu...

Szczegółowe dane

Położenie, podstawowe dane, geologia, roślinność i zwierzęta...

Mapy

Mapa jeziora, zdjęcie satelitarne, plan batymeryczny...

Jezioro Niesłysz - szczegółowe danePołożenie

- Województwo: Lubuskie
- Powiat: Świebodziński
- Makroregion: Pojezierze Lubuskie
- Mezoregion: Równina Torzymska
- Wysokość nad poziom morza: 78,4m
- Szerokość geograficzna: 52°14' N
- Sługość geograficzna: 15°24' E
- Dorzecze: Ołobok-Odra-Bałtyk

Podstawowe dane

- Powierzchnia zwierciadła: 486,2 ha
- Powierzchnia wysp: 10,4 ha
- Ilość wysp: 3
- Głębokość maksymalna: 34,7 m
- Głębokość średnia: 7,1 m
- Objętość: 34457,6 tys m3
- Długość maksymalna: 4700 m
- Szerokość maksymalna: 1700 m
- Linia brzegowa ogółem: 18925 m
- Linia brzegowa wysp: 2050 m

Geologia

Jezioro Niesłysz położone jest na Równinie Torzymskiej zajmującej południową część Pojezierza Lubuskiego wchodzącego w skład Pojezierza Południowo Bałtyckiego. Równina Torzymska jest to równina sandrowa o powierzchni 1563 km2 z wynurzającymi się spod piasków kępami morenowymi, opadająca stromą krawędzią do doliny Odry. Równina Torzymska należy do obszarów o dużym zalesieniu i dosyć rzadkim zaludnieniu.

Pojezierze Lubuskie ( Brandenbursko - Lubuskie) cechuje występowanie wysokich cokołów, zbudowanych z zaburzonych glacjotektonicznie warstw trzeciorzędowych, przedzielonych równinami sandrowymi. Wzniesienia przekraczają miejscami 200 m n.p.m., natomiast głębokie rynny wypełniają jeziora.

Specyficzną cechą Pojezierza Lubuskiego będącego podprowincją Pojezierza Południowo Bałtyckiego jest jego położenie w granicach zasięgu ostatniego zlodowacenia, z czego wynikają konsekwencje geomorfologiczne, hydrograficzne i glebowe. Przez to również jezioro Niesłysz ma pochodzenie poligenetyczne - północna część wykazuje pochodzenie rynnowe natomiast południowa - morenowe.

Hydrologia

Jezioro Niesłysz leży na wododziale. Jest zasilane głównie wodą podziemną i poprzez niewielkie cieki. Amplituda wahań lustra wody w jeziorze waha się w stosunku do normalnego poziomu wody w granicach 8 - 9 cm. Z cieków zasilających jezioro wymienić można: rzekę Ołobok, Kanał Niesulicki oraz mniejsze cieki wodne z jezior Czarne, Księżno oraz Złoty Potok.

Całkowity obszar zlewni Jeziora Niesłysz obejmuje 56,24 km2. Zlewnia bezpośrednia jeziora w ok. 85 % pokryta jest lasem. Pozostałe 15 % stanowią plaże i zabudowa rekreacyjno - wypoczynkowa. Ponadto pod względem budowy geologicznej zlewnię w 75 % pokrywają piaski akumulacji lodowcowej.

Zwierzęta

Jezioro Niesłysz ze względu na swoją czystość bogate jest w wiele gatunków ryb. Bardzo duży odsetek wszystkich ryb stanowią: leszcz, szczupak, lin, wzdręga, okoń, karaś pospolity, płoć oraz karaś srebrzysty. W zależności od łowiska trafić można na większe lub mniejsze skupiska ryb takich jak: krąp, karp, sielawa, sum europejski, węgorz, jazgarz oraz ukleja.

Miejsca oddalone od ośrodków wypoczynkowych ze względu na mocno rozwiniętą roślinność wodno-lądową są miejscami lęgowymi wielu gatunków ptactwa. Najczęściej spotkać można tutaj żurawie, czaple, łabędzia niemego a także bielika.

Roślinność

Roślinność ziemnowodna występuje na znacznym pasie wybrzeża. Pas roślin zakorzenionych w dnie i wynoszących się ponad wodą jest wyraźny tam gdzie nie ujawniła się antropopresja ośrodków wypoczynkowych. Zajmuje pas szerokości od 3,0 do 150 m. Roślinność wynurzona pokrywa ok. 90% linii brzegowej. Węższe pasy tworzy z reguły trzcina pospolita z domieszką oczeretu jeziorowego, rosnącego po zewnętrznej stronie pasa trzcin. Zbiorowiska trzciny przeważają w północnej części jeziora natomiast skupiska pałki wąskolistnej przeważają w zasiedleniu brzegów wysp i południowo zachodnich brzegów jeziora. Od strony lądu, w miejscach gdzie występuje pałka wąskolistna napotyka się duże zbiorowiska szuwarów reprezentowane przez turzyce wysokie, sit ścieśniony i skupiska tataraku zwyczajnego. Rośliny o liściach i kwiatach pływających reprezentowane są głównie przez grążel żółty oprócz tego występuje rdestnica pływająca i żabiściek pływający. Rośliny zanurzone zajmują ponad 130 ha.

Ogółem roślinność zajmuje ponad 37 % powierzchni w tym: roślinność wynurzona 49,8 ha (10,2%), a roślinność zanurzona 130,7 ha (26,9 %). Wśród roślin zanurzonych występuje rogatek sztywny, rdestnice, wywłócznik kłosowy, moczarka kanadyjska, ramienice. Co jednak ważniejsze stwierdzono występowanie roślin zanurzonych na głębokości 7,2 m co świadczy o dużej przezroczystości wody. O czystości wód jeziora świadczy również występowanie dużych ilości powierzchni dna pokrytych ramienicami.

Czystość wód

Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami stan jakości wód jeziora Niesłysz pod względem fizyko chemicznym odpowiada II klasie i co ważniejsze - uległ w stosunku do 2000 roku polepszeniu. Jakość wód pod względem sanitarnym jest dobra i odpowiada tak jak poprzednio I klasie czystości. Działania ochronne prowadzone w zlewni jeziora przyniosły poprawę jakości wód.

Pod względem bakteriologicznym badane wody jeziora Niesłysz zarówno wiosną jak i latem były bardzo czyste i odpowiadały pod względem sanitarnym I klasie czystości wód powierzchniowych. Wyniki badań hydrobiologicznych wskazują, że Jezioro Niesłysz jest w miarę dobrym stanie i można określić je jako mezotroficzne

Badanie aykazują ogólnie, iż w stosunku do badań przeprowadzonych w 2000 roku jakość wód Jeziora Niesłysz uległa znacznej poprawie. W ujęciu punktowym Systemu Oceny Jakość Jezior o 0,53 pkt. Wody charakteryzują się lepszą przejrzystością, niższym stężeniem substancji mineralnych wyrażonych wskaźnikiem i organicznych. Zmniejszyły się także obserwowane w warstwie naddennej stężenia związków biogennych.

s